Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 15 şubat 2023

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI – 2023/01

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 2022 Yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 31 (otuz bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

 

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net’in Android uygulaması için tıklayınız.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

 

2- Başvuracak adaylarda, aşağıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki şartlar aranır.

 

3- Her hangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

 

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

 

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanun’un 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.

 

 

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belir lenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

10- Lisans mezunu olanlar için 2022 KPSS (B) grubu (P3) puanı, ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu (P93) puanı, ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için ise 2022 KPSS (B) grubu (P94) puanı esas alınacaktır. Büro personeli kadrosuna başvuran adayların en az 60 (altmış), tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik ile destek personeli kadrolarına başvuran adayların ise en az 50 (elli) puana sahip olmaları gerekmektedir.

11- Yurt dışından alınmış olan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin ibraz edilmesi zorunludur.

12- Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli pozisyonları için atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınan sağlık kurulu (Heyet) raporu istenecektir.

13- Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli pozisyonları haricindeki atanmaya hak kazanan tüm adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastanelerinin uzman hekimlerinden alınan Görevini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Akıl Hastalığı ve Ruhsal Bozukluğu bulunmadığına dair rapor istenecektir.

14- Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince yaptırılacak olan arşiv araştırmasının/güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, ZAMANI, İSTENİLEN BELGELER VE YERİ:

Başvuru Tarihleri:

1- İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

(Başlama: 01/02/2023- Bitiş: 15/02/2023 tarihi mesai bitimi)

2- Başvurular şahsen Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. Posta, faks, e-mail veya başka yolla yapılan müracaatlar kabul edilemeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır. İlan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

3- Başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması ve belgelerde eksiklik bulunmaması gerekmektedir. Doldurulması veya imza gereken alanlarda veya belgelerde eksiklik olması durumunda (başvuru kodu, pozisyon vb.) başvurular geçersiz sayılacaktır. Gereken evrakları tam ve eksiz olarak hazırlayıp teslim etmek adayın sorumluluğundadır.

4- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Sırasında İstenilecek Belgeler:

1- Fotoğraflı olacak şekilde sözleşmeli personel başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasından (https://www.kilis.edu.tr/personel) temin edilecektir).

2- 2022 KPSS (B) grubu puanını gösterir barkodlu ÖSYM sonuç belgesi.

3- Diploma veya mezuniyet belgesinin ıslak imzalı onaylı fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak kare kodlu belge.

4- Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı onaylı fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge.

5- Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için belgenin ilan tarihinden önce alınmış olmak kaydıyla ilgili belgenin aslı, kare kodlu e-Devlet çıktısı veya ıslak imzalı onaylı sureti (ilan tarihinden sonra alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir).

6- 1 adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş).

7- Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacak kare kodlu).

8- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir).

9- Sağlık durumunun ilgili işe uygun olduğuna dair yazılı beyan dilekçesi.

2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların (kadro sayısının 3 (üç) katı yedek aday belirlenecektir) bilgileri, başvuru bitim tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde www.kilis.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar atanma haklarını kaybedeceklerdir.

KPSS’den yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz.

 

Atanmaya hak kazanan asıl adaylardan, süresi içerisinde başvuran olmadığı veya aranan şartları taşımadığı veya eksik belge ile başvurduğu tespit edilenler ile atandığı halde belirtilen tarih aralığında işe başlamayanların yerlerine yedek adaylardan puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır.

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesh edilir. Bu kişilere Üniversitemizce herhangi bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek ve herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir.

*Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

^Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya başvuru takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

*Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır.

*Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca sözlü ya da yazılı tebligat yapılmayacaktır.

*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

BAŞVURU YERİ/ADRESİ VE İLETİŞİM:

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 3. Kat

Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84

79000 Merkez/KİLİS

Telefon: (0348) 814 26 66 Dahili: 1076-1084

Kaynak: Cemre

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak Hakkında S.S.S.

0 Yorum

Yorum Yaz

e-Posta adresiniz açık bir şekilde yazılmayacaktır. * alanlar zorunludur.

0 yorum